Round 13 Pairings By Player

NamePointsNamePoints
Abe, Kazufumi (145)24vs.Sato, Shinichi (175)21
Arita, Ryuichi (103)25vs.Yamakawa, Yoichiro (159)22
Chao, Peter ( 3)21vs.Ogami, Kenji (118)20
Doyama, Tsuyoshi (129)28vs.Otsubo, Yuji (182)28
Fujita, Kenichi (125)27vs.Fujita, Tsuyoshi (128)27
Fujita, Tsuyoshi (128)27vs.Fujita, Kenichi (125)27
Fukata, Takamasa (140)27vs.Shvartsman, Alex (267)25
Fukuchi, Takahiro ( 87)25vs.Mitsuhashi, Takashi (124)24
Furuta, Yuki ( 33)24vs.Maki, Koichiro (134)23
Harada, Hiroshi (101)25vs.Wada, Naoya ( 9)22
Hassaku, Jinpei (102)27vs.Sasaki, Yusuke (153)27
Hidaka, Ayumi (127)18vs.*** BYE ***
Higaki, Takao (198)24vs.Ishida, Itaru (122)24
Higashino, Masayuki (141)22vs.Sato, Manabu ( 37)18
Hoshino, Fumio (219)19vs.Sonoda, Naohiro (226)21
Hosokawa, Takanobu ( 49)22vs.Kuroda, Masashiro (194)24
Iino, Ryuji (205)24vs.Mori, Masaya (119)24
Ikeda, Kei (156)25vs.Tajiri, Satoshi (150)25
Ishida, Itaru (122)24vs.Higaki, Takao (198)24
Kageyama, John Taro (121)30vs.Shimada, Masatake (149)28
Koji, Kazumasa ( 27)28vs.Sasanuma, Kiyoshi (120)30
Komiya, Tadayoshi (235)21vs.Watanabe, Hiroto (223)18
Kris, Takashi (214)20vs.Yuen Weng Foong, Lionel ( 4)21
Kuroda, Masashiro (194)24vs.Hosokawa, Takanobu ( 49)22
Kurosawa, Atsushi (255)22vs.Nonishi, Keiichiro ( 96)22
Maki, Koichiro (134)23vs.Furuta, Yuki ( 33)24
Mano, Kenji ( 58)18vs.Nowaki, Kazumi ( 17)20
Maruyama, Tomohiro (135)31vs.Momose, Kazuyuki (138)31
Mitsuhashi, Takashi (124)24vs.Fukuchi, Takahiro ( 87)25
Miyasaka, Takeshi (100)26vs.Nobushita, Jun (239)27
Momose, Kazuyuki (138)31vs.Maruyama, Tomohiro (135)31
Mori, Katsuhiro (136)28vs.Yoshii, Tatsuo ( 88)28
Mori, Masaya (119)24vs.Iino, Ryuji (205)24
Morikawa, Fumiyasu ( 85)21vs.Tsukamoto, Toshiki (215)24
Nakamura, Satoshi (163)27vs.Sasage, Hiroki ( 98)27
Nobushita, Jun (239)27vs.Miyasaka, Takeshi (100)26
Nonishi, Keiichiro ( 96)22vs.Kurosawa, Atsushi (255)22
Nowaki, Kazumi ( 17)20vs.Mano, Kenji ( 58)18
Ogami, Kenji (118)20vs.Chao, Peter ( 3)21
Okabayashi, Masanao (172)24vs.Wakuri, Akira (111)24
Omori, Kazuki (203)18vs.Watanabe, Hiroshi (161)21
Otsubo, Yuji (182)28vs.Doyama, Tsuyoshi (129)28
Sasage, Hiroki ( 98)27vs.Nakamura, Satoshi (163)27
Sasaki, Yusuke (153)27vs.Hassaku, Jinpei (102)27
Sasanuma, Kiyoshi (120)30vs.Koji, Kazumasa ( 27)28
Sato, Manabu ( 37)18vs.Higashino, Masayuki (141)22
Sato, Shinichi (175)21vs.Abe, Kazufumi (145)24
Shimada, Masatake (149)28vs.Kageyama, John Taro (121)30
Shvartsman, Alex (267)25vs.Fukata, Takamasa (140)27
Sonoda, Naohiro (226)21vs.Hoshino, Fumio (219)19
Tajiri, Satoshi (150)25vs.Ikeda, Kei (156)25
Tsukamoto, Toshiki (215)24vs.Morikawa, Fumiyasu ( 85)21
Wada, Naoya ( 9)22vs.Harada, Hiroshi (101)25
Wakuri, Akira (111)24vs.Okabayashi, Masanao (172)24
Watanabe, Hiroshi (161)21vs.Omori, Kazuki (203)18
Watanabe, Hiroto (223)18vs.Komiya, Tadayoshi (235)21
Yamaguchi, Teruyuki (157)18vs.*** BYE ***
Yamakawa, Yoichiro (159)22vs.Arita, Ryuichi (103)25
Yoshii, Tatsuo ( 88)28vs.Mori, Katsuhiro (136)28
Yuen Weng Foong, Lionel ( 4)21vs.Kris, Takashi (214)20


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT