Guan Yu
Sainted Warrior
Creature - LegendIllus. by Zhao Dafu

Horsemanship
When Guan Yu is put into your graveyard from play, you may shuffle Guan Yu into your library.

3/5
Back to Main Page