Liu Bei
Lord of Shu
Creature - LegendIllus. by Zhao Dafu

Horsemanship
As long as you have Guan Yu and/or Zhang Fei in play, Liu bei gets +2/+2.


"Only wisdom and virtue can truly win men's devotion." - Liu Bei

2/4
Back to Main Page